Kjøpsbetingelser

Standard kjøpsvilkår

Elektro-sykkel.no

CIE Bike AS
Ole Irgens´vei 54
5019 BERGEN
Org nr 818823452
Epost: kundesenter@ciebike.no

LEVERING OG FORSENDELSESKOSTNAD

Forsendelse skjer senest normalt neste arbeidsdag om varen er på lager. Leveringstid til kunde kan ta alt fra 2-14 dager avhengig av produkt, leveransetype, tidspunkt for bestilling, leveringssted og eventuell montering.
Uavhentede pakker vil belastes med kr 150 pr. faktura for å dekke våre utlegg og administrasjonskostnader ved postleveranse. Større leveranser blir belastet for reelt utlegg.
Varer leveres kun i fastlands-Norge, hvis ikke annet er indikert.  Vi sender ikke til Svalbard. Bestillinger til perifere strøk i Norge leveres normalt sett nærmeste postkontor.

STANDARD KJØPSVILKÅR

Ved forbrukerkjøp gjelder bestemmelser i "Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)".

MINIMUMSALDER

Det stilles krav om at kjøperen ved kortbetaling må være 18 år eller eldre.

REGISTRERING AV INFORMASJON

Opplysninger om kunden registreres kun i forbindelse med salg og kundeservice. Informasjonen du oppgir er konfidensiell og informasjon brukes kun internt i Elektro-sykkel.no og CIE Bike AS.

SALGS, GARANTI OG LEVERINGSVILKÅR

(generelt alle mindre kjøretøy levert av CIE Bike AS)

1. Kjøpsloven 

For øvrig gjelder kjøpslovens alminnelige regler.

2. Levering – Risikoens overgang

Risikoen går over på Kjøper når varen er overlevert ham. Dersom varen ikke blir hentet eller mottatt i rett tid, og dette ikke skyldes Selger, går risikoen over på Kjøper på det tidspunkt Kjøper plikter å hente/ motta varen.

Når risikoen for varen er gått over på Kjøper, bortfaller ikke Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen ved at varen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hendelse som ikke beror på Selger.

Er forskuddsbetaling avtalt pga produsentens bestillingsrutiner, skal beløpet videreformidles til denne. Ved avbestilling m.v. kan kunden bare kreve beløpet tilbake dersom dette lar seg kreve tilbake fra produsenten.

3. Varens egenskaper

Varen skal være i samsvar med de krav til art, kvalitet og andre egenskaper som fremkommer av side 1 av kjøpekontrakten. Med mindre det fremgår noe annet på side 1, er Selger ikke kjent med at varen skal passe for et bestemt formål for Kjøper.

4. Avbestilling – retur

Kjøper har ikke rett til å avbestille varen før levering. Evt. retur etter levering fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen.

5. Kontraktsbrudd fra Selgers side

Dersom varen ikke er levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på hans side, kan Kjøper gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter kjøpslovens bestemmelser.

Likeså gjelder dersom det foreligger mangler ved varen. Selger har imidlertid rett til å foreta retting eller omlevering etter nærmere bestemmelser om dette i kjøpsloven.

Kjøper kan ikke kreve erstatning for og Selger er ikke erstatningsansvarlig for noen form for følgeskader, konsekvenstap eller indirekte tap (herunder avsavnstap, tapt fortjeneste eller krav fra tredjemann) som følge av forsinkelse eller mangel.

Selgers erstatningsansvar er dessuten under enhver omstendighet begrenset til kjøpesummen for varen.

Forandring av fabrikasjonsmodell mellom kontraktsinngåelsen og avtalt leveringstid gir ikke Kjøper krav mot Selger på endret levering.

6. Kontraktsbrudd fra Kjøpers side

Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen kan Selger kreve oppfyllelse og/eller erstatning, eller heving og/eller erstatning, etter kjøpslovens bestemmelser. Selger kan utøve hevingsrett selv om varen allerede er overtatt av Kjøper.

Dersom Kjøper er gitt kreditt kan Selger ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen kreve varen tilbakeført og økonomisk oppgjør etter bestemmelsene i kredittkjøpsloven.

Dersom Kjøper ikke overholder omsorgs‐ eller forsikringsplikt eller forsøker å foreta videresalg av vare som er beheftet med salgspant forfaller hele kjøpesummen omgående til betaling.

7. Undersøkelse – reklamasjon

Kjøper plikter etter levering straks å undersøke varen.

Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende en mangel må han omgående etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen gi Selger skriftlig melding hvor mangelen påberopes og hvor Kjøpers krav angis. Reklamasjon må skje senest 2 år etter den dag Kjøper overtok varen.

8. Garanti

For produkter gjelder følgende garantiperioder:

  1. En generell garanti i 24 mnd fra levering.
  2. En garanti knyttet til produktets ramme i 60 mnd fra levering.
  3. 12 mnd garanti på blybatteri (kortslutning) og lithiumbatteri (min 60% kapasitet).

Ved optimal bruk kan Litium batterier vare inntil 1200 ladesykler.

Enhver modifisering av det elektriske anlegget/komponenter bryter med

ALLE garantier. Garantiene bortfaller i sin helhet.

Produktets garanti omfatter ikke følgende deler:

  1. Slitedeler som må byttes. Dette omfatter blant annet lyspærer, bremse klosser/sko, wire, skiver, kjede, tannhjul, lager og dekk.

Før produktet tas i bruk

Før produktet tas i bruk skal kjøper sette seg inn i produktets bruker manual. Alle brukere av produktet må først ha satt seg inn i Brukermanualen.

All bruk av tilhenger skjer på eget ansvar.

Serviss

Kjøper har krav til én gratis serviss på elsykkelen, som ble kjøpt på www.elektro-sykkel.no, i 6 måneder etter levering.

Serviss skal kun utføres på Leader Fox eller Apache autoriserte verksted i Norge (CIE BIKE AS, Bergen, Norge). Det er Kjøperens ansvar å transportere eller dekke kostnaden for transport av elsykkelen til verkstedet.

9. Salgspant

Dersom Kjøper gis kreditt for kjøpesummen eller noen del av denne, har Selger salgspant i varen.

Selger har i slike tilfeller salgspant i hele den leverte vare til sikkerhet for kjøpesum eller ubetalt del av denne, med tillegg av renter etter morarenteloven og saksomkostninger som den forsinkede betaling medfører. Salgspantet opphører først når kjøpesummen, med nevnte tillegg, i sin helhet er betalt.

Kjøper er ikke berettiget til videresalg av vare beheftet med salgspant før den samlede kjøpesum, med tillegg av renter og omkostninger, i sin helhet er betalt.

Kjøper er forøvrig forpliktet til å besørge nødvendig vedlikehold av og behandle vare beheftet med salgspant med varsomhet slik at unødvendig skade eller verdiforringelse unngås.

10. Salgsformidling m.v.

I den utstrekning salget skjer via representant for Selger, er Kjøper gjort uttrykkelig oppmerksom på at Selgers representant kun opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med Selger. 

11. Tvist og verneting

Dersom det oppstår tvist om partenes rettigheter og plikter etter denne avtale, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Partene plikter med 2 ‐ to ‐ ukers varsel å delta i forhandlinger hos Selger, såfremt dette er forlangt av en av partene.

Dersom tvisten ikke løses etter forhandlinger, skal den avgjøres ved de Alminnelige domstoler. Partene vedtar Selgers registrerte forretningssted som verneting.